top of page

Algemene voorwaarde

Algemene voorwaarden Fietsverhuur BOVAG

Voorwaarden Fietsverhuur Rent and Roll, de Zilk 2023

 

 

Artikel 1,

Huursom De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals deze in diens bedrijfsruimte vermeld zijn of ter inzage liggen.

Artikel 2,

Betaling a. De huursom alsmede alle andere terzake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-)rekening opgenomen dienen aan verhuurder te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. b. De mogelijke in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding. c. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid. d. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

 

Artikel 3,

Huurperiode a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld. b. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel 1. c. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat. d. De fiets(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering. e. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de fiets(en) niet op tijd op het adres van verhuurder is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip dat de fiets(en) wordt (worden) ingeleverd of door de verhuurder is (zijn) ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1, vermeerderd met een boete van € 11,34 voor elke dag dat de fiets(en) te laat wordt (worden) ingeleverd of ontvangen zijn en onverminderd het recht op vergoeding van eventuele door de verhuurder te lijden kosten en schaden. f. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

 

 

Artikel 4,

Gebruik a. De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen. b. De huurder dient als een goed huisvader voor de fiets(en) te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. c. De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden in de duinen en op het strand, ook indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen.

 

Artikel 5,

Schade, verlies en diefstal De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade. Huurder kan voor of bij aanvang huur dag het ‘Zorgeloos Onderweg pakket’ afsluiten om risico te verminderen.

 

Artikel 6,

Kosten tijdens huurperiode Alle lasten en belastingen terzake van de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties. Artikel 7, Persoonsgegevens De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd Artikel 8, Annuleren Indien een annulering gedaan wordt gelden de volgende voorwaarden: -Voor een volledige restitutie of kosteloos annuleren van de reservering dient huurder minstens 48 uren vóór de aanvangstijd huur dag (09:00 uur) de reservering telefonisch of schriftelijk te annuleren. -Voor 50% restitutie dient de huurder tot 24 uren vóór de aanvangstijd huur dag (09:00 uur) de reservering telefonisch of schriftelijk te annuleren. -Bij reservering inclusief ‘Zorgeloos Onderweg pakket’ dient de huurder 12 uren vóór de aanvangstijd huur dag (09:00 uur) de reservering telefonisch of schriftelijk te annuleren om volledige restitutie te ontvangen voor de huursom. Indien deze annulering minstens 48 uren voor de aanvangstijd huur dag (09:00) geschiedt worden ook de kosten voor het ‘zorgeloos onderweg pakket’ gerestitueerd. Na deze termijnen wordt 100% van de reserveringkosten in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Fahrradverleih BOVAG

Konditionen Fahrradverleih Rent and Roll , die Zilk 2023

 

 

Artikel 1,

Miete Die Miete bestimmt sich nach den bei Abschluss des Mietvertrages mit dem Vermieter geltenden Sätzen, wie sie in dessen Geschäftsräumen ausgehängt oder einsehbar sind.

Artikel 2,

Zahlung a.Die Miete sowie alle anderen im Zusammenhang mit dem Mietvertrag geschuldeten Beträge, die in der (Abrechnungs-)Rechnung enthalten sind, sind an den Vermieter zu zahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. B. Die eventuell im Vertrag angegebene Kaution dient dazu, alles zu bezahlen, was der Mieter dem Vermieter gemäß dem Mietvertrag schuldet, unbeschadet der Verpflichtung des Mieters, einen etwaigen Restbetrag nach Begleichung der Kaution zu zahlen, und unbeschadet des Rechts des Vermieters bis zur vollen Entschädigung. C. Kann der Mieter das Fahrrad/die Fahrräder aus welchen Gründen auch immer nicht nutzen, haftet der Vermieter nicht für die daraus entstehenden Kosten und Schäden. D. In dem im vorstehenden Absatz genannten Fall bleibt der Mieter verpflichtet, die volle Miete und alle anderen in der (Abrechnungs-)Rechnung angegebenen Beträge zu zahlen, es sei denn, er weist in Bezug auf die Miete nach, dass die Unfähigkeit zur Nutzung des Fahrrads / der Fahrräder bestand infolge eines Mangels, der bereits bei Mietbeginn vorhanden war.

 

Artikel 3,

Mietzeit a) Die Mietzeit ist der Zeitraum zwischen dem vertraglich vereinbarten Beginn und der Rückgabe. B. Eine Verlängerung der Mietzeit kann nur nach Zustimmung des Vermieters und gegen die in Artikel 1 genannten (Verlängerungs-)Preise erfolgen. c. Die zwischenzeitliche Rückgabe des Fahrrads/der Fahrräder beendet den Mietvertrag ohne Anspruch auf Minderung der im Vertrag vereinbarten Mietsumme oder Erhöhung des Mietpreises durch Verlängerung. D. Das/die Fahrrad(e) muss/müssen spätestens zu dem im Vertrag festgelegten Rückgabezeitpunkt an die Adresse des Vermieters zurückgegeben werden. e. Wird die ursprüngliche oder verlängerte Mietzeit um mehr als 15 Minuten überschritten, weil das Fahrrad/die Fahrräder nicht rechtzeitig an der Adresse des Vermieters zurückgegeben wurden, wird die Miete bis zu dem Zeitpunkt fortgesetzt, an dem das/die Fahrrad/e zurückgegeben werden oder vom Vermieter erhalten wurden (sind), zu den in Artikel 1 genannten Tarifen, zuzüglich einer Geldbuße von 11,34 € für jeden Tag, an dem das Fahrrad (die Fahrräder) zurückgegeben oder verspätet zurückgegeben werden, und unbeschadet des Rechts auf Ersatz der dem Vermieter entstandenen Kosten und Schäden. F. Unbeschadet der Bestimmungen des vorstehenden Absatzes hat der Vermieter in diesem Fall das Recht, den Mietvertrag ohne gerichtliche Intervention für aufgelöst zu erklären und die unverzügliche Rückgabe des Fahrrads/der Fahrräder zu verlangen oder es zurückzunehmen, wo und von wem die Fahrrad(e) liegen gelassen. steht (sind). Diese Befugnis hat der Vermieter auch, wenn der Mieter irgendwelche Bedingungen des Mietvertrages nicht einhält.

 

 

Artikel 4,

Nutzung a) Das Fahrrad/die Fahrräder dürfen nur bestimmungsgemäß und von den im Mietvertrag genannten Fahrern verwendet werden. Das Fahrrad/die Fahrräder muss/müssen in dem Zustand, in dem das Fahrrad/die Fahrräder übernommen wurden, sauber an der Mietadresse zurückgegeben werden. B. Der Mieter hat das/die Fahrrad/Räder mit der gebotenen Sorgfalt zu behandeln. Beispielsweise muss der Mieter alle Vorkehrungen gegen Beschädigung, Verlust oder Diebstahl treffen. C. Das Fahrrad/die Fahrräder dürfen auf keinen Fall in den Dünen und am Strand benutzt werden, auch wenn befestigte Wege und/oder Straßen nicht benutzt werden können.

 

Artikel 5,

Beschädigung, Verlust und Diebstahl Der Mieter haftet für Beschädigung oder Verlust des Fahrrads/der Fahrräder oder von Teilen davon sowie von Fahrradschlüsseln und -ketten/-schlössern in Höhe der vom Vermieter nach den üblichen Maßstäben festgelegten Beträge, es sei denn sie sind im Mietvertrag unter Zeitwert ausgewiesen. Das Fahrrad/die Fahrräder ist/sind nicht gegen Haftpflicht- oder Kaskoschäden versichert. Der Mieter kann das „Carefree Road Package“ vor oder zu Beginn des Miettages abschließen, um das Risiko zu verringern.

 

Artikel 6,

Kosten während der Mietzeit Alle Gebühren und Steuern im Zusammenhang mit dem Fahrrad/den Fahrrädern gehen zu Lasten des Mieters. Ebenso gehen alle mit der Nutzung verbundenen Kosten wie Lagerung, Wartung und Reparaturen zu seinen Lasten. Artikel 7, Personenbezogene Daten Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten des Mieters werden vom Vermieter im Sinne des Datenschutzgesetzes verarbeitet. Auf der Grundlage dieser Verarbeitung kann der Vermieter: den Vertrag ausführen, optimalen Service bieten, dem Mieter rechtzeitig Produktinformationen zur Verfügung stellen und personalisierte Angebote machen. Ein eventueller Widerspruch des Mieters beim Vermieter gegen die Verarbeitung für Direktwerbung wird berücksichtigt Artikel 8, Stornierung Bei einer Stornierung gelten die folgenden Bedingungen: Beginn des Miettages (09:00 Uhr) um die Reservierung zu stornieren telefonisch oder schriftlich. -Für eine Rückerstattung von 50 % muss der Mieter die Reservierung telefonisch oder schriftlich bis 24 Stunden vor Beginn des Miettages (09:00 Uhr) stornieren. -Bei Reservierungen mit „Carefree Road Package“ muss der Mieter die Reservierung 12 Stunden vor Beginn des Miettages (09:00 Uhr) telefonisch oder schriftlich stornieren, um eine vollständige Rückerstattung der Miete zu erhalten. Erfolgt diese Stornierung mindestens 48 Stunden vor Beginn des Miettages (09:00 Uhr), werden auch die Kosten für das „Sorglos-Straßenpaket“ erstattet. Nach diesen Bedingungen werden 100 % der Reservierungskosten in Rechnung gestellt.

 

 

 

 

 

Terms and conditions Bicycle rental BOVAG

Conditions Bicycle Rental Rent and Roll , the Zilk 2023

 

 

Article 1,

Rent The rent is determined on the basis of the rates applicable at the time of entering into the rental agreement with the lessor, as stated in his business premises or available for inspection.

Article 2,

Payment a. The rent as well as all other amounts owed in connection with the rental agreement as included in the (settlement) invoice must be paid to the lessor, unless agreed otherwise in writing. b. The possible deposit stated in the contract serves to pay all that which the tenant owes the landlord under the rental agreement, without prejudice to the obligation of the tenant to pay any remaining amount after settlement of the deposit and without prejudice to the right of the landlord to full compensation. c. If the renter cannot use the bicycle(s) for whatever reason, the lessor bears no liability for the resulting costs and damages. d. In the case referred to in the previous paragraph, the renter remains obliged to pay the full rent and any other amounts stated in the (settlement) invoice, unless he demonstrates with regard to the rent that the inability to use the bicycle(s) was a result of a defect that was already present at the start of the rental period.

 

Article 3,

Rental period a. The rental period is the period between the times of commencement and return as stated in the contract. b. Extension of the rental period can only take place after permission from the landlord and against the (extension) rates as referred to in Article 1. c. Interim return of the bicycle(s) will terminate the rental agreement without entitlement to a reduction of the rental amount stated in the contract or the rental fee increased due to extension. d. The bicycle(s) must be returned to the lessor's address no later than the time of return specified in the contract. e. If the original or extended rental period is exceeded by more than 15 minutes because the bicycle(s) has not been returned to the address of the lessor on time, the rental will continue until the time that the bicycle(s) is (are) returned or has (have) been received by the lessor, at the rates referred to in Article 1, plus a fine of € 11.34 for each day that the bicycle(s) is (are) returned or received late and without prejudice to the right to compensation for any costs and damages suffered by the lessor. f. Without prejudice to the provisions of the previous paragraph, the lessor has the right in that case to declare the rental agreement dissolved without judicial intervention and to demand the return of the bicycle(s) without delay or to take them back where and from whom the bicycle(s) were left. is also located (are). The landlord also has this authority if the tenant does not comply with any conditions of the rental agreement.

 

 

Article 4,

Use a. The bicycle(s) may only be used in accordance with their normal purpose and by the riders mentioned in the rental contract. The bicycle(s) must be returned clean at the rental address in the condition in which the bicycle(s) were received. b. The renter must take care of the bicycle(s) with due diligence. For example, the tenant must take all precautions against damage, loss or theft. c. The bicycle(s) may in any case not be used in the dunes and on the beach, even if paved paths and/or roads cannot be used.

 

Article 5,

Damage, loss and theft The renter is liable for damage to or loss of the bicycle(s) or parts thereof, as well as of bicycle keys and chain(s)/locks, against amounts determined by the lessor according to normal standards, unless they are in the rental contract are stated under the current value. The bicycle(s) is (are) not insured against liability or hull damage. The renter can take out the 'Carefree Road Package' before or at the start of the rental day to reduce risk.

 

Article 6,

Costs during the rental period All charges and taxes related to the bicycle(s) are the responsibility of the renter. Likewise, all costs associated with its use, such as storage, maintenance and repairs, are at his expense. Article 7, Personal data The tenant's personal data stated on the contract will be processed by the lessor within the meaning of the Personal Data Protection Act. Based on this processing, the landlord can: execute the agreement, provide optimal service, provide the tenant with product information in a timely manner and make personalized offers. Any objection lodged by the tenant with the landlord against processing for direct mailing will be honored. Article 8, Cancellation If a cancellation is made, the following conditions apply: the starting time of the rental day (09:00 am) to cancel the reservation by telephone or in writing. -For a 50% refund, the tenant must cancel the reservation by telephone or in writing up to 24 hours before the start of the rental day (09:00). -For reservations including 'Carefree Road package', the tenant must cancel the reservation by telephone or in writing 12 hours before the start of the rental day (09:00 am) in order to receive a full refund of the rent. If this cancellation takes place at least 48 hours before the start of the rental day (09:00), the costs for the 'carefree on the road package' will also be refunded. After these terms, 100% of the reservation costs will be charged

bottom of page